STATUT

STOWARZYSZENIA PREWENCJI KRYMINALNEJ
imienia Inspektora Marka Woźniczki

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie Prewencji Kryminalnej imienia Inspektora Marka Woźniczki zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 j.t.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP, jeżeli jest to potrzebne do realizacji celów statutowych.

§ 3

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji, propagowania i promocji prawnych aspektów działalności stowarzyszeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wzór odznak i pieczęci zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdział II Cele i środki działania
§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest:

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniana i wdrażana nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej ( w tym budowa zaplecza naukowo technicznego wspierającego prace Policji),
nauka, edukacja, oświata i wychowanie (w tym budowa zaplecza dydaktyczno- naukowego wspierającego prace Policji),
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
działanie na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego,
usprawnienie działań dotyczących ratownictwa i ochrony ludności,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (w tym rozbudowa zaplecza sportowo rekreacyjnego Garnizonu Małopolskiego),
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
promocja i organizacja wolontariatu,
działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i inne o zbieżnych ze Stowarzyszeniem celach statutowych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie kontaktów członków stowarzyszenia poprzez cykliczne spotkania tematyczne lub inne platformy komunikacji,
organizowanie szkoleń, spotkań, sympozjów i seminariów krajowych i międzynarodowych służących promocji programu Stowarzyszenia,
prowadzenie działalności informacyjnej i propagatorskiej w zakresie Prewencji Kryminalnej,
prowadzenie działalności wydawniczej,
współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach statutowych,
gromadzenie środków finansowych, w tym zbiórki publiczne, na cele statutowe stowarzyszenia,
organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych,
współpracę ze szkołami, i innymi jednostkami edukacyjnymi,
współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność pożytku publicznego zarówno odpłatną, jak i nieodpłatną przewidzianą w niniejszym statucie.

§ 10

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej stowarzyszenia może być w szczególności:
działalność muzeów (PKD 2007 91.02.Z),
pozostała działalność wydawnicza (PKD 2007 58.19.Z),
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 2007 82.30.Z),
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 2007 85.59.B),
działalność agencji reklamowych (PKD 2007 73.11.Z),
poza szkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 2007 85.51.Z),
usługi w zakresie handlu detalicznego prowadzonego poza siecią sklepową (PKD 2007 47.9),
pozostała działalność związana ze sportem (PKD 2007 93.19),
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 2007 93.29),
HYPERLINK “http://www.kody-pkd.pl/kod,0829.html” działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 08.29).

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki
§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

Stowarzyszenie posiada następujące grupy członków:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, dająca rękojmię współdziałania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia w zgodzie z prawem oraz Statutem.
2. Osoba fizyczna staje się członkiem zwyczajnym po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie decyzji Zarządu.

§ 16

Zarząd może odmówić przyjęcia nowego członka zwyczajnego lub wspierającego pomimo złożenia przez niego pisemnej deklaracji.

§ 17

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub 10 członków stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym może zostać także członek zwyczajny Stowarzyszenia, w tym przypadku automatycznie przestaje on być członkiem zwyczajnym.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek.

§ 20

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
Członkowie honorowi mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

§ 21

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku,
4) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w tym zakresie jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia
§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 23

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie, uchwałą.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 24

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej dwa razy do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w głosowani tajnym o ile statut nie stanowi inaczej.
Na wniosek członka Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję, o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.

W przypadku braku wymaganej do podjęcia uchwał liczby członków, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie po upływie nie mniej niż pół godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania. Uchwały podejmowane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian statutu,
wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie regulaminu Zarządu,
uchwalanie budżetu,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 25

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz jest upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych.
Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, a w przypadku zobowiązań przekraczających 10 000 zł Prezes wraz z innym członkiem Zarządu.
Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
przyjmowanie i skreślanie członków.
7. Zarząd może powoływać swych pełnomocników do określonych zadań.
8. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.
9. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu. W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Zarządu, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje ona jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu. W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Rozdział V Majątek i fundusze
§ 27

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,
b) dochodów z własnej działalności statutowej,
c) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub pozostających w użytkowaniu Stowarzyszenia,
d) darowizn, zapisów i spadków, ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu,
e) działalności gospodarczej,
f) działalności odpłatnej pożytku publicznego,
g) dotacji, subwencji i innych form finansowania zewnętrznego,
h) udziałów i lokat,
i) dochodów z imprez, konkursów i licytacji.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
6. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
7. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich jest niedopuszczalne, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
8. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI Postanowienia końcowe
§ 28

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.